Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > erpa

Karbon Salımı Azaltımı Alım-Satım Sözleşmeleri (ERPA)

·    ER nedir?

“Karbon Salımı Azaltımları” veya “ER”lar, UNFCCC ve/veya Kyoto Protokolü kapsamında tanımlanmış birtakım kurallar ve standartlarla uyumlu olarak bu standartları karşılamak amacıyla bağımsız üçüncü bir kişi veya düzenleyici kurum tarafından onaylanan ve Projenin amacı dâhilinde gerçekleştirilen sera gazı salımlarının azaltılmasıdır.

·   Karbon Salımı Azaltımı Alım-Satım Sözleşmesi (ERPA) nedir?

Karbon Alım-Satım Sözleşmesi karbon salımı haklarının (ER) alıcısı ile satıcısı arasında yapılan bir sözleşmedir.

ERPA, Karbon Salımı haklarının alınması, satılması, iktisabı ve devri hususlarını düzenleyen yazılı bir hukuki çerçeve sağlar.

·   Hukuki Bağlam

Yeni ve özgün bir hukuk dalı olarak, ERPA’ları regüle eden hukuki yapı, salım ticareti gibi ekonomi mekanizmaları yoluyla iklim değişikliğinin izlenmesi ve azaltılmasını konu alır.

Bu yeni hukuk dalı özgün ve multidisiplinerdir. Devletler umumi hukuku, ticaret hukuku, finans hukuku, enerji ve çevre hukuku, proje hukuku, vergi hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukukundaki kuralları bünyesinde toplar.

·   İyi Bir ERPA

 İyi bir ERPA burada sayılan özellikleri taşımalıdır: ulusal hukuk ile uluslararası hukuk ve özel hukuk ile kamu hukuku arasındaki kopuklukları giderme, taraflar arasında sözleşmenin bağlayıcı olması, iç hukuktaki şartlar ile uyumluluk, yeterli düzeyde esnek hükümler ve sürekli devinen uluslararası hukuki altyapı ile uyumlu olması.

·    Karbon Salım Azaltım Sözleşmelerinin (ERPA) Amacı ve Ana Unsurları

 ERPA’ların amacı dört unsurdan oluşmaktadır: taraflar arasındaki anlaşmanın yazıya dökülerek bir sözleşme yaratılması, sorumlulukların belirlenmesi, hakların tespit edilmesi ve risk yönetimi.

ERPA’nın tarafları alıcı ve satıcıdır. Alıcı, Proje bünyesinden salım azaltımlarını alır ve azaltımı sağlaması karşılığında ödeme yapar. Bundan sonra, başlangıçta ve periyodik onaylama, doğrulama ve belgelendirme (DOE) işlemlerinin düzenlenmesi gerçekleştirilir.

Son olarak, salım azaltımları devredilir.

Taraflar, tanımlar, satım ve alıma ilişkin maddeler, teslim, sözleşme konusu ER’ların geçerliliğini kanıtlayan belgeler veya diğer kanıtlar, temel değerlendirmeye ilişkin maddeler,  risk yönetimine ilişkin maddeler, sözleşme bedeli ve ödeme şartları, beyan ve taahhütler, sorumluluk ve tazminatlar, temerrüt, fesih ve yasal çözüm yolları, ilerleme raporları ve denetçi hakları, gizlilik hükmü, tahkim ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hüküm, vergi, resim ve ücretler, mücbir sebep ve üçüncü kişilere ilişkin maddeler ve diğer konulara ilişkin maddeler, Karbon Salım Azaltım Sözleşmelerinde bulunması gereken maddelerdir.

ERPA’lar dört tip sözleşme şeklinde düzenlenebilir: Vadeli sözleşme, Anında teslim sözleşmesi, Opsiyon sözleşmesi veya Karma sözleşme.

·   Oluşabilecek Yasal Dinamikler

 Lisans ticareti, vergilendirme, kurumsal güvenlikler, iç hukuka ilişkin olan ve emisyon ticareti ile yakın ilişkide olup gelecekte çok tartışılacak konulardır.  Büyük bir olasılıkla, bu yeni hukuk dalı gelişirken Türk enerji ve çevre mevzuatında sık sık değişiklikler yapılacaktır.