Skip Navigation LinksAna Sayfa > Birimler > Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü > ITL

ITL, Kyoto Protokolü kapsamında belirlenen kurallara uyumlu olmalarını sağlamak için, kayıt sistemleri tarafından önerilen işlemleri doğrular. Her kayıt sistemi işlem önerisini, ITL’e gönderir. Her öneriyi inceleyen ITL, onay veya red ile birlikte öneriyi kayıt sistemine geri gönderir.  Onay alındıktan sonra, kayıt sistemleri alış-satış işlemini tamamlayabilir. Bir işlem reddedildiği takdirde, ITL, hangi kontrolün başarısız sonuçlandığına ilişkin bir kod gönderir ve kayıt sistemi böylelikle alış-satış işlemini sonlandırır.

Veri Değişim Standardları alış-satış işlemleri yürütülürken sistemlerin işlevlerini koordine eder. Bu standardlar ITL ile kayıt sistemleri arasındaki iletişimin teknik gerekliliklerini belirlerler. Aynı zamanda ITL tarafından yürütülen kontrollerin, tahsis edilmiş miktarların muhasebeleştirilmesi ve Kyoto mekanizmalarından yararlanılmasına dair Taraflarca kabul edilmiş kuralları somutlaştırarak, içeriğini belirlerler.

Her kayıt sistemi İnternet üzerindeki güvenli iletişim kanalları aracılığıyla ITL’e bağlanmak durumundadır.

ITL aşağıdaki otomatik kontrolleri yapmakla yükümlüdür: (www.cdmrulebook.org)

  1. Tüm işlemlerde: geri çekilen veya iptal edilen birimler; birden fazla kayıt sisteminde mevcut olan birimler; üzerinde uyuşmazlık bulunan ve çözülememiş olan birimler, uygunsuz biçimde taşınan birimler; karar 16/CMP.1’de belirtilen limitleri ihlal edecek şekilde olanlar dahil olmak üzere uygunsuz biçimde verilen birimler ve alış-satış işlemlerine katılması onaylanan tüzel kişilerin yetkilendirilmesi.
  2. Kayıt sistemleri arasındaki transferlerde: Mekanizmalara katılarak alış-satış işlemi yürüten tarafların uygunluğu, transferi gerçekleştiren tarafın taahhüt dönemi rezervinin ihlal edilmesi.
  3. Madde 12 kapsamında arazi kullanımı, arazi kullanım değişimi ve ormancılık projelerinden elde edilmiş Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltım (CER) birimleri durumunda : 16/CMP.1 kararında belirtilen limitlerin ihlal edilmesi.
  4. Sertifikalandırılmış Emisyon Azaltım (CER) birimlerinin piyasadan çekilmesi durumunda: Madde 3, paragraf 1 (5/CMP.1, Ek, paragraf 42) kapsamındaki taahhütüne uygunluğa katkıda bulunmak  için CER’leri kullanan tarafların uygunluğu.