Skip Navigation LinksAna Sayfa > Başkanlık > görev ve yetkiler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Görevleri:

 

 • Hava kalitesinin korunması ve hava kirliliğine etki eden kaynaklar,  çevresel gürültü ve titreşim kontrolü ile koku emisyonlarına ilişkin mevzuat hazırlamak, hedef, ilke, politika ve strateji belirlemek,
 • Hava kirliliği, gürültü ve titreşim mevzuatının uygulanmasına yönelik her türlü açıklayıcı dokümanları hazırlamak,
 • Hava ve gürültü kirlilik haritalarının oluşturulmasına ilişkin usul, esas ve kriterleri belirlemek,
 • Temiz hava eylem planları ve gürültü eylem planlarının hazırlanmasına ilişkin usul, esas ve kriterleri belirlemek, yapmak, yaptırmak,
 • Ulusal emisyon faktörlerini geliştirmek, ulusal emisyon envanterinin oluşturmak ve ulusal emisyon tavanlarını belirlemek,
 • Hava ve gürültü kirliliği açısından sıcak noktaların belirlenmesine ve alınacak kontrol tedbirlerine yönelik esas ve kriterleri belirlemek,
 • Sınır ötesi hava kirliliği ile ilgili çalışmalar yapmak,
 • Yasaklanacak ve kısıtlanacak yakıtlara ilişkin kriterleri belirlemek,
 • Fosil yakıtlar ile biokütlenin kullanım alanları ve esaslarını belirlemek,
 • Hava kalitesiyle ilgili modelleme çalışmalarına ilişkin usul ve esaslarını belirlemek, ulusal ölçekte modelleme çalışmaları yapmak, yaptırmak,
 • Entegre kirlilik önleme çalışmalarına yönelik politika ve stratejileri belirlemek ve ilgili mevzuatı hazırlamak,
 • İthal katı yakıtlara ilişkin kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak,
 • İklim değişikliğine ve ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolü, geri kazanılması ve bertarafına ilişkin olarak ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek, konuyla ilgili politika ve strateji belirlemeye ve uygulamaya yönelik çalışmaları yapmak ve yaptırmak, 
 • Ozon tabakasını incelten ve iklim değişikliğine neden olan maddelerin ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmalarını yapmak,
 • Ozon tabakasının incelmesine neden olan maddelerin kontrolüne ilişkin olarak ulusal stratejilerin belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak,
 • İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler ve protokoller kapsamında yapılan müzakereleri yürütmek, ülkemize verilen yükümlülüklerin yerine getirilmesine yönelik çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • İklim değişikliği kapsamında azaltım, uyum, teknoloji transferi ve finansman konularında ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulanması ile ilgili çalışmaları yapmak veya yaptırmak,
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik olarak emisyon ticareti kapsamında proje ve piyasa temelli faaliyetlerle ilgili çalışmalar yapmak,
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik mevcut iktisadi araçların ülkemiz ilgili mevzuatıyla uyumlaştırılmasına yönelik koordinasyon çalışmalarını yapmak,
 • İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonlarını ulusal ölçekte izlemek, kontrol etmek, raporlamak ve denetlemek,
 • Sera gazı emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayan yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere temiz enerji kullanılmasını desteklemek ve temiz enerji konularında çalışmalar yapmak,
 • Kamuoyunun bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmaları yapmak,
 • İklim değişikliği ve ozon tabakasının korunmasına ilişkin uluslararası sözleşmeler, protokoller ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktası görevlerini yerine getirmek.”
 • Görev alanına giren konularda uluslararası sözleşme, protokoller kapsamında ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, çalışmaları izlemek ve yürütmek,
 • Görev alanına giren Avrupa Birliği müktesebatının uyumuna yönelik çalışmaları yapmak, bu çerçevedeki projeleri yürütmek, koordine etmek,
 • Daire Başkanlığının çalışma konuları ile ilgili mevzuat hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Yerleşik alanlarda bina ve sair yapılarda görüntü kirliliğine yol açan uygulamaları önleyici tedbirler almak.
 • Daire başkanlığı görevleri kapsamında Mahalli Çevre Kurullarının çalışmalarını takip etmek ve yönlendirmek,
 • Genel Müdürlükçe verilecek benzer görevleri yapmak.

Bağlı Şube Müdürlükleri;

1.      Hava Kalitesi Değerlendirme Şube Müdürlüğü,

2.      Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği ve Entegre Kirlilik Önleme Şube Müdürlüğü,

3.      Isınma, Motorlu Taşıt Kaynaklı Hava Kirliliği Önleme ve Yakıt Kontrolü Şube Müdürlüğü,

4.      Çevresel Gürültü ve Titreşim Yönetimi Şube Müdürlüğü,

5.      Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğü,

6.      İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü,

7.      Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü,

   

  5.Sera Gazlarının İzlenmesi ve Emisyon Ticareti Şube Müdürlüğünün Görevleri;

   

  • Ulusal sera gazı emisyonlarını izlemek, değerlendirmek, envanterini hazırlamak, hazırlattırmak ve raporlamak,
  • Sera gazlarını izlenmesi ve ticareti kapsamında ulusal ve uluslararası koordinasyon çalışmalarını yapmak, politika ve stratejileri oluşturmak ve yasal mevzuat hazırlamak,
  • İlgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktalığı görevlerini yürütmek,
  • Ulusal sera gazı emisyon ticareti sistemini kurmak ve işletmek,
  • Sera Gazlarının azaltılması ve ticareti kapsamında geliştirilen proje ve piyasa temelli faaliyetleri izlemek, kayıt altına almak, raporlamak ve onaylamak,
  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Protokolleri altında geliştirilen proje ve piyasa temelli faaliyetler ile ilgili ulusal yetkili birim görevini yürütmek,
  • Sera gazı emisyonlarına ilişkin ulusal tahsisat planlarını hazırlamak, hazırlattırmak, raporlamak ve denetlemek.
  • Daire başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak.

   

  6.İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü Görevleri;

   

  • Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve Protokolleri kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için ulusal koordinasyonu sağlamak,
  • Birleşmiş Milletler İklim değişikliği Çerçeve Sözleşmesi ve ilgili uluslararası kuruluşlar nezdinde ulusal odak noktalığı görevlerini yürütmek,
  • İklim değişikliğinin etkileri, etkilenebilirlik ve uyum, sera gazı emisyonlarının azaltılması, finansman ve teknoloji transferi konularına yönelik politika ve strateji geliştirmek, ulusal ve bölgesel işbirliği çalışmalarında ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak ve yasal mevzuat hazırlamak,
  • Enerjinin verimli kullanılması,  yenilenebilir enerji kaynakları ve temiz enerjinin kullanılması konularında çalışmalar yapmak,
  • Uluslararası sözleşme ve protokoller kapsamında ülkenin yerine getirmekle yükümlü olduğu ulusal raporları hazırlamak veya hazırlatmak.
  • Daire başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak.

   

  7.Ozon Tabakasının Korunması Şube Müdürlüğü Görevleri;

   

  • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazlarının kullanılması, geri kazanılması, bertarafı ve bazılarının tüketiminin bir takvim çerçevesinde azaltılarak kullanımdan kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve mevzuat hazırlamak,
  • Ozon tabakasını incelten maddeler ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazları ile ilgili olarak politika ve stratejiler oluşturmak,
  • Ozon tabakasını incelten maddelere dair Montreal Protokolü kapsamında ulusal odak noktası görevini yürütmek,
  • Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin diğer kurumlarla koordinasyon içinde Montreal Protokolü Sekretaryasına raporlama yapmak,
  • Ozon tabakasını incelten maddelere ilişkin ulusal ve uluslararası koordinasyonu sağlamak,
  • Ozon Tabakasını İncelten Maddelere Dair Montreal Protokolü ve değişiklikleri ile kontrol altına alınan maddelerin ve bu maddelerin alternatifleri olan sera gazlarının ithalat ve ihracatına ilişkin kriterleri belirlemek, bununla ilgili kontrol ve uygunluk belgesi taleplerini değerlendirmek ve sonuçlandırmak, ülke içinde kullanımına yönelik izleme ve denetim çalışmalarını yapmak,
  • Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak,